Στόχοι

Σκοπός της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, είναι να αναπτύξουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα εγγραμματοσύνης υγείας για τα μέλη της κοινότητας των Ρομά. Η μοναδικότητά του έργου έγκειται στο γεγονός ότι θα προσαρμοστεί και θα προορίζεται αποκλειστικά για τα μέλη της κοινότητας των Ρομά, που είναι η πλέον, αν όχι η πιο περιθωριοποιημένη ομάδα σε όλες τις χώρες εταίρους του έργου, αλλά και ευρύτερα σε επίπεδο ΕΕ.

 

Με τη βοήθεια αυτού του προγράμματος, επιδιώκουμε να επηρεάσουμε την ενδυνάμωση της ομάδας-στόχου στον τομέα της υγείας, να αναπτύξουμε τον αλφαβητισμό για την υγεία τους και να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής και των συνηθειών τους μειώνοντας τη νοσηρότητά τους. Για να επιτύχουμε έναν τόσο ολοκληρωμένο στόχο στην κοινότητα των Ρομά, χρειάζεται να προσεγγίσουμε τις βασικές πληροφορίες στον τομέα της υγείας και του συστήματος υγείας με γλώσσα και τρόπο που να προσαρμόζεται σε αυτόν τον πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη τις διδακτικές και μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες των ομάδων-στόχων της κοινότητας των Ρομά.

 

Σκοπεύοντας να συμπεριλάβουμε όλες τις ομάδες Ρομά που ζουν στην ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτιστικές διαφορές μεταξύ αυτών των ομάδων, δημιουργήσαμε μια ευρεία εταιρική σχέση ανάμεσα σε οργανισμούς από 8 διαφορετικές χώρες. Για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος εγγραμματοσύνης υγείας λάβαμε υπόψη πρόσφατες πηγές Βιοπληροφόρησης, ενώ ταυτόχρονα κάθε ένας από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο έργο συνεργάζεται με τοπικές ομάδες Ρομά, προκειμένου να αποτυπωθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες ενημέρωσης σε θέματα υγείας, να γίνουν γνωστές οι πολιτισμικές διαφορές και όλες οι πληροφορίες  να συμπεριληφθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα υγείας