Partneri

Amrita

Amrita je neprofitna organizacija mladih Roma iz Pecsa, juga Mađarske, osnovana 1994. Godine od strane kako romske tako i neromske populacije sa ciljem promocije inkluzije i integracije Romske populacije na svakom polju. Armita je dobro poznato i prepoznatljivo ime među romskim mađarskim organizacijama, ovo je najveća romska stidentska mreža u zemlji, sa jakom podrškom od strane EU. Udruženje Amrita ima mnogo romskih studenata i stručnjaka.

 

Model rada udruženja inspirisao je brojne druge organizacije koje su usvojile njihov program i pronašle slične organizacije uz našu pomoć. Širenje organizacije u proteklih 26 godina omogućilo je sadašnji rad na jugu i severoistoku Mađarske.

 

Udruženje radi na lokalnom i internacionalnom nivou u cilju postizanja promene u budućnosti njihove zajednice.

 

Romi i Romkinje različitog uzrasta i kvalifikacija aktivno su uključeni u aktivnosti Udruženja; učestvuju u planiranju i realizaciji svih aktivnosti Udruženja i uključeni su u sve procese donošenja odluka.

Institut za obrazovanje odraslih osnovan 1959. godine od strane opštine Lendava. Više od 60 godina zaduženi su za širenje znanja među odraslima u administrativnoj jedinici Lendava i šire. Tokom ovih godina, Lendava se od klasične škole za odrasle razvila u moderan centar za celoživotno učenje i postala jedna od vodećih institucija za obrazovanje odraslih u Sloveniji.

 

Naš fokus u edikaciji je oduvek bio usmeren ka ljudima i njihovim potrebama. Iz tog razloga, oduvek smo bili otvoreni za izazove i promene, kao i društveni i ekonomski uticaji koji diktiraju programske strukture i dešavanja u oblasti obrazovanja odraslih.

 

Nase aktivnosti uključuju bogatu ponudu formalne i neformalne edukacije odraslih i mladih ljudi u vidu interesantnih i zanimljivih programa učenja i obuke uz pomoć kvalitetnih mentora i predavača. Svi oblici obrazovanja se realizuju u udobnom i modernom okruženju za učenje i uz pomoć ljubaznih i kvalifikovanih savetnika.

 

Takođe sprovodimo različite socijalne programe i programe osnaživanja ranjivih grupa, podižući svest naših građana o važnosti učešća i uključivanja pojedinaca sa manje mogućnosti u širu zajednicu.

Osnovana 2010., Inercia Digital je inovativna andaluzijska organizacija koja je specijalizovana za obuku i inovacije u digitalnim veštinama na nacionalnom nivou.

 

Mi smo centar za stručno osposobljavanje za zapošljavanje i naša glavna oblast ekspertize je negovanje digitalnih i preduzetničkih veština.

 

Inercia Digital ima veliko iskustvo u učešću u inovativnim evropskim obrazovnim projektima i imenovana je za novog člana “Koalicije za digivtalne veštine i poslove” Evropske komisije 2017. godine. Takođe smo ponosni dobitnici sertifikata o usklađenosti AENOR EA0043 kao mlado inovativno preduzeće.

 

Na osnovu svoje stručnosti, tokom poslednjih nekoliko godina kreirali smo i vodili veb stranice i platforme za e-učenje za obrazovne institucije/provajdere (kao što su škole, centri za obrazovanje odraslih, stručno obrazovanje itd.) kako bismo integrisali informacione i komunikacione tehnologije u njihove svakodnevne aktivnosti razvijajući opsežnu obuku o digitalnim kompetencijama, veb alatima, e-učenju, virtuelnim mogućnostima i zajedničkom učenju.

 

Naša misija je da pokrenemo obuku i inovacije u digitalnim veštinama širom Evrope, za obrazovne institucije, kao i za profesionalce, za tržište rada i sve građane Evrope uopšte.

 

Za više informacija posetite Inercia Digital vebsajt.

Obrazovno kulturna zajednica Roma “Romanipen” je organizacija koja sprovodi svoju misiju- Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz razvijanje novih usluga za povećanje efikasnosti i profesionalnosti organizacija, vođa i pojedinaca na polju socijalne inkluzije Roma, sa vizijom da postane izvor i razvojni centar za stvaranje inovativnih ideja, mesto gde će pripadnici romske populacije razvijati svoj potencijal sa ciljem da sprovedu ideje u svoju sredinu kako bi unapredili kvalitet života u svojoj zajednici.

 

Organizacija je aktivan, produktivan i cenjeni partner u unapređenju i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata u svim prioritetnim sredinama na polju socijalne kinkluzije Roma.

 

Organizacija je tokom 17 godina postojanja implementirala na desetine inicijativa i projekata u saradnji sa nacionalnim i lokalnim institucijama, organizacijama civilnog društva iz različitih regiona u Srbiji.

 

Kao resursni centar za razvoj romskih nevladinih organizacija na nacionalnom nivou, kao i regionalni centar romske zajednice, Obrazovno kulturna zajednica Roma “Romanipen” sprovodi značajan broj različitih vrsta usluga različitim ciljnim grupama kroz razne projektne inicijative.

 

Tokom 17 godina postojanja i rada organizacije, razvijena je respektabilna organizaciona struktura sa 8 članova programskog tima sa punim radnim vremenom i značajnim brojem spoljnih saradnika koji učestvuju kao eksperti na implementaciji programskih aktivnosti.

 

U kontekstu podrške razvoja profesionalnih kompetencija mladih Roma, kao i unapređenja njihovih mogućnosti zapošljavanja, organizacija već dugi niz godina neguje programe prakse u kojima se romski studenti uključuju u različite programske inicijative realizivane od strane organizacije.

Javni otvoreni Univerzitet Čakovec osnovan je 1960. godine. To je javna institucija za obrazovanje odraslih i jedna od vodećih obrazovnih institucija za odrasle u Hrvatskoj i član Hvatske Asocijacije za Obrazovanje Odraslih, sa sedištem u Zagrebu. Ovaj dugovelni centar za učenje se neprestano razvijao kako bi zadovoljio potrebe društva. Univerzitet u Čakovecuostaje dinamično okruženje otvoreno za promene, kao i za društvene i ekonomske uticaje koji diktiraju strukturu i razvoj programa. Ljubazno dočekuje sve koji imaju potrebu za novim znanjima i veštinama, a brojni eksperti obezbeđuju najbolju moguću edukaciju. Univerzitet u Čakovecu je andragoška ustanova za doživotno učenje i pruža znanja i veštine svima koji su zainteresovani za nastavak školovanja. Nudi programe srednjoškolskog obrazovanja, stručne obuke raznih vrsta, kurseve za poljoprivredu, kurseve informatike, kurseve jezika i učestvuje u mnogim različitim programima finansiranim od strane Evropske unije. Univerzitet u Čakovecu prati trendove i potrebe tržišta rada i u skladu sa tim organizuje obrazovne programe.

 

Web: https://pou-cakovec.hr/

FB: https://www.facebook.com/puckootvorenouciliste.cakovec

IG: https://www.instagram.com/poucakovec/

PREVIFORM, LDA. je protugalski pružalac stručne obuke za odrasle osnovan 2005, akreditovan od strane portugalske Vlade.

 

Misija je da se pruži pažnja inovativnim motodama obuke pružanjem adekvatnih veština koje su potrebne za kvalifikovane profesinalce, razvijenim mehanizmima  koji olakšavaju i promovišu razmenu između obuke i tržišta rada, obezbeđujući polaznicima solidnu socio-kulturnu, naučnu i tehnološku obuku; vrednovanje i ocenjivanje ishoda učenja, tako da obezbeđuje stručnu obuku na različitim evropskim nivoima II, III, V. PREVIFORM ima niz iskustava u oblasti obuke odraslih u skoro svim modalitetima, kao i ogromno iskustvo u pružanju konsaltinga u oblastima bezbednosti na radu, bezbednosti hrane i higijene.

 

Drugi aspekt njihove aktivnosti koju sprovode u razvoju projekata je kreiranje obrazovnih alata koji učenje čine privlačnijim, uz korišćenje novih komunikacionih i informacionih tehnologija, posebno za ugrožene grupe i odrasle iz društvenih sredina kojima žele da pruže  jednake mogućnosti, da podstiču aktivniju ulogu u pogledu građanstva, što smatraju suštinskim u promovisanju društvene kohezije.

 

Website: https://www.previform.pt/

 

Takođe, PREVIFORM je uspešno radio više od 15 godina u različitim projektima koje sufinansira EU, uključujući Erazmus+, u cilju izgradnje i razvoja inovativne obuke, čineći tako iskusan radni tim.

Razvojni centar Morska Sobota je regionalna institucija čiji je cilj da podstakne balansirani ekonomski, društveni i kulturni razvoj u Pomurskoj regiji i njenom administrativnom centru, gradskoj opštini Murska Sobota. Svojim stručnim radom, kao i znanjem i iskustvom u različitim oblastima, daju sve od sebe da podstiču i realizuju razvojne projekte u regionu. Njihov rad je zasnovan na saradnji sa drugim institucijama. Svojim stručnim radim i ekspertizom u mnogim oblastima, pokušava da doprinese što je moguće više promovisanju i implementaciji razvojnih projekata u regionu. Rad organizacije zasnovan je na saradnji sa različitim ciljnim grupama, tako da su saradnja i komunikacija ključne za predstavljanje i ponudu njihovih ideka, znanja i usluga onima kojima je to potrebno. Glavni stubovi razvojne agencije su: regionalni razvoj, preduzetništvo, podrška poslovanju, turizam, životna sredina i društveni razvoj.

 

Razvojni centar Morska Sobota trenutno ima 20 zaposlenih sa punim radnim vremenom koji obavljaju projektne aktivnosti. Imaju stručno znanje i iskustvo u oblastima regionalnog razvoja, upravljanja projektima, poslovnog konsaltinga, turizma i strateškog planiranja razvoja. Većina zaposlenih ima završen fakultet, master i li doktorsku diplomu iz raznih oblasti. Tim razvojne agencije karakteriše raznolika starosna struktura, od 25 do 64 godine tako da je tim je mešavina iskustva i ambicije.

 

Razvojni centar Morska Sobota osnovan je 1996 i radi kao regionalna razvojna agencija za Pomursku regiju, sa specijalnim fokusom na razvoj Morske Sobote kao njegovog mesta osnivanja. Tokom 25 godina rada, organizacija je implementirala veliki broj lokalnih, nacionalnih i međunarodnih projekata u raznim oblastima. Od samog početka, posebno od 2015. godine, fokus organizacije je bio ekonomski i preduzetnički razvoj grada i regiona. Agencija je učestvovala u prekograničnim projektima implementiranim u ruralnim sredninama od 2007. godine.

Univerzitet u Tesaliji osnovan je 1984 godine i prve studente je primio školske 88/84. godine. Smešten u Volosu, razvijao se u celom regionu Tesalije i Centralnoj Grčkoj u Volosu, Larisi, Lamiji, Kardici i Trikali. Univerzitet u Tesaliji je organizovan u 8 pkola, 37 departmana i 71 post-diplomskih programa.


Na našem Univerzitetu trenutno studira 36.622 redovnih studenata i oko 4.500 postdiplomskih i doktorskih studenata. Na njemu radi 844 članovanastavnog i 427 članova administrativnog osoblja. Nastavudržiivelikibrojinstruktorapougovoru.


Univerzitet u Tesaliji je visokoškolski institut koji se dinamično razvija i koji se svrstava u prvih 1000 univerziteta širom sveta prema podacima Šangajskog rangiranja svetskih univerziteta (http://vvv.shanghairanking.com/). Njegova misija je da promoviše znanje putem nastave i istraživanja i da doprinese kulturnom i ekonomskom razvoju na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Da bi postigao svoje ciljeve, Univerzitet nastoji da stvori okruženje za učenje koje promoviše kritičko mišljenje, inovacije, slobodu izražavanja i negovanje lojalnosti demokratskim idealima.


Univerzitet je duboko investiran u visokokvalitetna naučna istraživanja, smatrajući to neophodnom pretpostavkom za stvaranje i prenošenje novih znanja: podstiče naučno izdvajanje istraživačkog potencijala u svim oblastima, nagrađuje visoka individualna i kolektivna dostignuća i stvara pogodna klima za istraživanje i inovacije u nastavi.

ICTIDC je institucija za obuku i savetovanje sa sedištem u Dablinu, sa velikim iskustvom u oblasti univerzalnog obrazovanja i obuke odraslih, digitalnog učenja, stručnog obrazovanja, razvoja karijere, ljudskih resursa i organizacionog razvoja. Naša misija je da izgradimo održiv lični i organizacioni rast integracijom razvoja strategije, inovacijskih sposobnosti i novih inicijativa za rast. Glavni cilj ICTIDC-a je da podrži odrasle i mlade ljude da postanu doživotni učenici i nezavisni građani Evrope koji daju doprinos.

 

ICTID centar pruža razne prilagođene programe i obuku za širok spektar klijenata, kako u Irskoj tako i na međunarodnom nivou. Pružamo veliki broj savetodavnih usluga za širok spektar organizacija i dobrotvornih organizacija, kao i za pojedince. Naši trening programi nude holistički pristup ličnom, sistemskom i karijernom usavršavanju, na osnovu iskazanih interesovanja, ciljeva i zadataka naših klijenata. ICTIDC programi u organizacionom razvoju i razvoju lične karijere nude širok spektar multidisciplinarnih usluga po meri.

 

Misija ICTIDC-a je da izgradi održivi lični i organizacioni rast integracijom razvoja strategije, inovacijskih sposobnosti i novih inicijativa za rast.