PARTNERJI

Amrita je neprofitna romska mladinska organizacija v mestu Pécs na jugu Madžarske, ki so jo leta 1994 ustanovili Romi in Neromi z namenom spodbujanja vključevanja in integracije romskega prebivalstva v vse segmente. Amrita je dobro znana, zelo dobra blagovna znamka med madžarskimi romskimi organizacijami, je največja romska študentska mreža v državi, ki jo izdatno sponzorira EU. V društvu Amrita je veliko romskih študentov in strokovnjakov.

 

Model združenja Amrita je navdihnil številne druge organizacije, zato so z njihovo pomočjo prilagodili njihov program in ustanovili podobna društva. V zadnjih 26 letih se je organizacija razširila po državi, zdaj deluje na jugu in severovzhodu Madžarske.

Deluje na lokalni in mednarodni ravni, da bi spremenila prihodnost svoje skupnosti.

 

V dejavnosti združenja so aktivno vključeni različno stari in usposobljeni pripadniki romske skupnosti in Romkinje; sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju vseh dejavnosti društva ter so vključeni v vse postopke odločanja.

Zavod za izobraževanje odraslih in mladine, je javni zavod, ki ga je leta 1959 ustanovila Občina Lendava. Že več kot 60 let skrbijo za širjenje znanja med odraslimi v upravni enoti Lendava in izven nje. V teh letih se je LU Lendava iz klasične šole za odrasle razvila v sodoben center vseživljenjskega učenja in postala ena vodilnih ustanov za izobraževanje odraslih v Sloveniji.

 

Pri izobraževanju so se vedno osredotočali na ljudi in njihove potrebe. Zato so vedno odprti za izzive in spremembe ter družbene in gospodarske vplive, ki narekujejo programske strukture in razvoj na področju izobraževanja odraslih.

 

Njihove dejavnosti vključujejo bogato ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja za odrasle in mlade v obliki zanimivih in privlačnih programov učenja in usposabljanja s kakovostnimi mentorji in predavatelji. Vse oblike izobraževanja potekajo v udobnem is sodobnem učnem okolju ter s pomočjo prijaznih in usposobljenih svetovalcev.

 

Izvajajo tudi različne socialne programe in programe opolnomočenja za ranljive skupine, s katerimi ozaveščajo občane o pomenu sodelovanja in vključevanja posameznikov z manj priložnostmi v širšo skupnost.

Inercia Digital je inovativna andaluzijska organizacija, ustanovljena leta 2010, specializirana za usposabljanje in inovacije na področju digitalnih veščin na mednarodni ravni.

 

So center za poklicno izobraževanje in usposabljanje (ang. VET centre), njihovo glavno strokovno področje pa je spodbujanje digitalnih in podjetniških spretnosti.

 

Inercia Digital ima bogate izkušnje s sodelovanjem v inovativnih evropskih izobraževalnih projektih in je bila leta 2017 imenovana za novo članico “Koalicije za digitalna znanja in delovna mesta” Evropske komisije. So tudi ponosni prejemniki Certifikata o skladnosti AENOR EA0043 kot mlado inovativno podjetje v letu 2015.

 

Na podlagi svojega strokovnega področja so v zadnjih letih ustvarili in vodili spletne strani in platforme za e-učenje za izobraževalne ustanove/ponudnike (kot so šole, centri za izobraževanje odraslih, poklicno izobraževanje in usposabljanje itd.), da bi IKT vključili v njihove vsakodnevne dejavnosti, hkrati pa so razvili obsežno usposabljanje o digitalnih kompetencah, spletnih orodjih, e-učenju, virtualnih priložnostih in sodelovalnem učenju.

 

Njihovo poslanstvo je spodbujati usposabljanje in inovacije na področju digitalnih spretnosti po vsej Evropi, tako za izobraževalne ustanove kot za strokovnjake, trg dela in vse evropske državljane na splošno.

 

Za več informacij obiščite spletno mesto Inercia Digital.

Izobraževalno – kulturna zveza Romov »Romanipen« je organizacija, ki opravlja lastno poslanstvo – Izboljšanje kakovosti življenja Romov z razvojem novih storitev za povečanje učinkovitosti in strokovnosti organizacij, vodij in posameznikov na področju socialnega vključevanja Romov, z vizijo, da postane center virov in razvoja  za ustvarjanje inovativnih idej, kraj, kjer Romi razvijajo svoj potencial, da bi ideje uresničili v svojem okolju in tako izboljšali kakovost življenja skupnosti.

 

Organizacija je aktiven, produktiven in spoštovan partner pri razvoju in izvajanju nacionalnih in mednarodnih projektov na vseh prednostnih področjih na področju socialnega vključevanja Romov.

 

Organizacija je v 17 letih obstoja izvedela na desetine pobud in projektov v sodelovanju z nacionalnimi in lokalnimi institucijami ter organizacijami civilne družbe iz različnih regij v Srbiji.

 

Izobraževalno – kulturna zveza Romanipen kot center za razvoj RNGO na nacionalni ravni in Regionalni center romske skupnosti izvaja veliko število različnih storitev za različne ciljne skupine v okviru različnih projektnih pobud.

 

V 17 letih obstoja in delovanja organizacije se je razvila ugledna organizacijska struktura organizacije, s kadrovsko sestavo 8 redno zaposlenih članov programskih skupin in s precejšnjim številom zunanjih sodelavcev, ki sodelujejo kot strokovnjaki pri izvajanju programskih dejavnosti.

 

V okviru podpore razvoju poklicnih kompetenc mladih Romov, kot tudi izboljšanja njihovih zaposlitvenih možnosti, organizacija že vrsto let goji programe pripravništev, v katerih romski študenti sodelujejo pri različnih programskih pobudah, ki jih izvaja organizacija.

Javna odprta univerza Čakovec (Pučko otvoreno učilište Čakovec) je bila ustanovljena leta 1960. Je javna ustanova za izobraževanje odraslih in ena vodilnih ustanov za izobraževanje odraslih v Republiki Hrvaški ter članica Hrvaškega združenja za izobraževanje odraslih s sedežem v Zagrebu. Ta center vseživljenjskega učenja se je nenehno razvijal, da bi izpolnil zahteve družbe. POU Čakovec ostaja dinamično okolje, odprto za spremembe ter družbene in gospodarske vplive, ki narekujejo programsko strukturo in razvoj. V njem so dobrodošli vsi, ki potrebujejo nova znanja in spretnosti, številni strokovnjaki, ki so na voljo, pa zagotavljajo najboljše možno izobraževanje. 

 

POU Čakovec je andragoška ustanova za vseživljenjsko učenje, ki zagotavlja znanje in spretnosti vsem, ki želijo nadaljevati svoje izobraževanje. Ponuja programe srednješolskega izobraževanja, različna strokovna usposabljanja, kmetijske tečaje, tečaje računalništva, jezikovne tečaje in sodeluje v številnih različnih programih, ki jih financira Evropska unija. 

 

POU Čakovec sledi aktualnim trendom in potrebam trga dela ter tako organizira izobraževalne programe v skladu z njegovimi potrebami.

 

 

Web: https://pou-cakovec.hr/

FB: https://www.facebook.com/puckootvorenouciliste.cakovec

IG: https://www.instagram.com/poucakovec/

PREVIFORM, LDA. je portugalski izvajalec poklicnega izobraževanja in usposabljanja odraslih, ustanovljen leta 2005, ki ga je akreditirala vlada Portugalske republike.

 

Njegovo poslanstvo je posvečati pozornost inovativnim metodam usposabljanja z zagotavljanjem ustreznih spretnosti, potrebnih za kvalificirane strokovnjake, razvite mehanizme, ki omogočajo in spodbujajo transakcije med usposabljanjem in trgom dela, udeležencem usposabljanja zagotavljajo trdno družbeno – kulturno, znanstveno in tehnološko usposabljanje; ter potrjevanje in ocenjevanje učnih rezultatov, torej zagotavlja poklicno usposabljanje na različnih evropskih stopnjah II, III, V.

 

PREVIFORM ima vrsto izkušenj na področju usposabljanja odraslih v skoraj vseh oblikah, kot tudi bogate izkušnje s svetovanjem na področjih, ki so specializirana na varnost pri delu, varnost hrane in higieno.

 

Drugi vidik njihove dejavnosti, ki jo izvajajo pri razvoju projektov, je ustvarjanje izobraževalnih orodij, ki z uporabo novih komunikacijskih in informacijskih tehnologij naredijo učenje privlačnejše, predvsem za prikrajšane skupine in odrasle iz socialnih okolij, ki jim želijo zagotoviti enake možnosti, spodbuditi aktivnejšo vlogo v smislu državljanstva, ki je po njihovem mnenju bistveno za spodbujanje socialne kohezije.

Spletna stran: https://www.previform.pt/

 

Website: https://www.previform.pt/

 

PREVIFORM že več kot 15 let uspešno sodeluje v različnih projektih, ki jih sofinancira EU, vključno z Erasmus+, da bi vzpostavil in razvil inovativno usposabljanje in tako sestavil izkušeno delovno ekipo.

Razvojni center Murska Sobota je regionalna ustanova, katere namen je spodbujati uravnotežen gospodarski, socialni in kulturni razvoj Pomurske regije in njenega upravnega središča, mestne občine Murska Sobota. S strokovnim delom ter znanjem in izkušnjami na različnih področjih po svojih najboljših močeh spodbujajo in izvajajo razvojne projekte v regiji. Njihovo delo temelji na sodelovanju z drugimi organizacijami. Delo organizacije temelji na sodelovanju z različnimi ciljnimi skupinami, zato sta sodelovanje in komunikacija ključnega pomena za predstavitev in ponujanje idej, znanja in storitev tistim, ki jih potrebujejo. Glavni stebri razvojne agencije so: regionalni razvoj, podjetništvo, podpora podjetjem, turizem, okolje in socialni razvoj.

 

Razvojni center Murska Sobota ima trenutno 20 redno zaposlenih, ki izvajajo projektne dejavnosti. Njihovo strokovno znanje in izkušnje segajo na področja regionalnega razvoja, projektnega vodenja, poslovnega svetovanja, turizma in strateškega načrtovanja razvoja. Večina zaposlenih ima visokošolsko, magistrsko ali doktorsko izobrazbo na različnih področjih. Za ekipo razvojne agencije je značilna raznolika starostna struktura, od 25 do 64 let. To pomeni, da je ekipa mešanica izkušenj in ambicij.

 

Razvojni center Murska Sobota je bil ustanovljen leta 1996 in deluje kot regionalna razvojna agencija za Pomurje, s posebnim poudarkom na razvoju Murske Sobote kot ustanovnega mesta. V 25 letih delovanja je organizacija izvedla številne lokalne, nacionalne in mednarodne projekte na različnih področjih. Že od samega začetka, še posebej pa od leta 2015, se organizacija osredotoča na gospodarski in podjetniški razvoj mesta in regije. Agencija od leta 2007 sodeluje pri čezmejnih in obmejnih projektih, ki se izvajajo na podeželju.

 

Univerza v Tesaliji je bila ustanovljena leta 1984, prve študente pa je sprejela v študijskem letu 1988 – 1989. Sedež ima v Volosu, razvila pa se je v celotni regiji Tesalije in osrednje Grčije v Volosu, Larissi, Lamii, Karditsi in Trikali. UTH (The University of Thessaly) je organiziran v 8 šolah, 37 oddelkih in 71 podiplomskih študijskih programih.


Na univerzi trenutno študira 36622 dodiplomskih in približno 4500 podiplomskih študentov ter doktorskih kandidatov. Zaposluje 844 članov fakultete in 427 članov administrativnega osebja. Poučevanje podpira tudi veliko število pogodbenih inštruktorjev.


Univerza v Tesaliji je dinamično razvijajoča se visokošolska ustanova, ki se po podatkih Šanghajske lestvice svetovnih univerz (http://www. shanghairanking. com/) uvršča med 1000 najboljših univerz na svetu. Njegovo poslanstvo je s poučevanjem in raziskovanjem spodbujati znanje ter prispevati h kulturnemu in gospodarskemu razvoju na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Za doseganje svojih ciljev, si Univerza prizadeva ustvariti učno okolje, ki spodbuja kritično mišljenje, inovativnost, svobodo izražanja in gojenje zvestobe demokratičnim idealom.


Univerza je močno investirana v visoko kakovostne znanstvene raziskave, saj meni, da je nujna predpostavka za proizvodnjo in prenos novega znanja: spodbuja znanstveno razlikovanje svojega raziskovalnega potenciala na vseh področjih, nagrajuje visoke individualne in kolektivne dosežke, in ustvarja ugodno okolje za raziskave in inovacije pri poučevanju.

ICTIDC je izobraževalna in svetovalna ustanova s sedežem v Dublinu, ki ima veliko izkušenj na področju splošnega izobraževanja in usposabljanja odraslih, digitalnega učenja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kariernega razvoja, razvoja človeških virov in organizacije. Njihovo poslanstvo je graditi trajnostno osebno in organizacijsko rast s povezovanjem razvoja strategij, inovacijskih zmogljivosti in novih pobud za rast. Glavni cilja ICTIDC je pomagati odraslim in mladim, da postanejo vseživljenjski učenci ter neodvisni in koristni evropski državljani.

 

Center ICTID izvaja različne prilagojene programe in usposabljanja za širok krog strank, tako na Irskem kot v tujini. Opravljajo številne svetovalne storitve za širok spekter organizacij in dobrodelnih organizacij ter posameznikom. Njihovi coaching programi ponujajo celosten pristop k osebnemu, sistemskemu in kariernemu coachingu, ki temelji na izraženih interesih in ciljih strank. Programi ICTIDC na področju organizacijskega razvoja in osebne karierne rasti nudijo široko paleto prilagojenih multidisciplinarnih storitev po meri.

 

Poslanstvo ICDTC je graditi trajnostno osebno in organizacijsko rast s povezovanjem razvoja strategij, inovacijskih zmogljivosti in novih pobud za rast.